Alcoa Fjarðaál

Umhverfi

Mannauður

Samfélag

Efnahagur og virðiskeðja

Samfélagsskýrsla 2020 Samfélagsskýrsla 2019 Samfélagsskýrsla 2018 Samfélagsskýrsla 2017 Samfélagsskýrsla 2016

SAMFÉLAGSMARKMIÐ – ÁRANGUR

2018
2019
Birta ársreikning með hlut­deildar­aðferð, sem líkja má við sam­stæðu­reikning. Tilgangurinn er að bæta gegnsæi í fjármála­upplýsingum fyrirtækisins.
Ársreikningur var birtur með hlutdeildaraðferð, sem líkja má við samstæðureikning.
Stefnt er að því að 100% af rekstrar­vöru sem keypt er inn á skrif­stofur séu umhverfis­vottaður.
Stærstur hluti rekstrarvara fyrir skrifstofur er umhverfisvottaður eða 75%, og markmiðinu því ekki náð. Áfram verður unnið að því að skipta út þeim vörum sem ekki flokkast undir það.
Notkun á einnota drykkjar­málum verði alfarið hætt þar sem því er viðkomið og umhverfisvænni kostur valinn í stað plastglasa.
Dreifingu plastglasa hefur verið hætt á kaffistofum þar sem aðstæður leyfa að annað sé notað. Áfram verður unnið að því að útrýma notkun einnota drykkjarmála.
Að sett verði í samninga við stærstu birgja Alcoa Fjarðaáls ákvæði um mark­mið að lækkuðu kolefnisfótspori.
Stefnt er að því að þetta ákvæði verði komið inn í alla samninga við birgja árið 2020.
Samningar við birgja sem annast flutninga fyrir Fjarðaál verða endurnýjaðir og sett verður inn ákvæði þess efnis að birgjar dragi markvisst úr kolefnislosun. Losun skuli minnka um 5% á fyrsta ári en 10% á öðru og þriðja ári.
Staðið að hluta. Hagkvæmari skip eru nú notuð til flutninga eftir endurnýjun skipa hjá flutningsaðila.
Fjarðaál mun einvörðungu kaupa timbur (bretti og annað notað undir útflutningsvörur) frá vottuðum aðilum.
Staðið. Tryggt hefur verið með samningum að birgjar sem útvega timbur þurfa nú að sýna fram á vottun.
Stefnt verður að því að hlutfall virðisaukandi vöru (vírs og melmis) aukist um 4,5% miðað við árið 2018.
Sökum lakari málmgæða vegna óstöðugleika í rekstri reyndist ekki mögulegt að standa við markmið um aukna virðisaukandi framleiðslu.

Megináhersla í samfélagsábyrgð Alcoa Fjarðaáls er að stuðla að uppbyggingu atvinnulífs á Austurlandi. Alcoa Fjarðaál býður út ýmsa stoðþjónustu til annarra fyrirtækja og gerir þeim þannig kleift að byggja upp starfsemi sína á svæðinu. Fyrirtækið hvetur viðskiptavini, birgja og þjónustuaðila til aukinnar samfélagslegrar ábyrgðar og hyggst jafnframt setja inn ný ákvæði þess efnis í frekara mæli í samstarfssamninga. Alcoa Fjarðaál tekur tillit til umhverfisstefnu birgja og þjónustuaðila sem fyrirtækið á viðskipti við.

Lykiltölur

Útflutningsverðmæti Fjarðaáls á árinu 2019 voru rúmir 81 milljarðar íslenskra króna (664 M USD) og af þeim tekjum urðu um 38% eftir í landinu, eða um 30,6 milljarðar króna, í formi opinberra gjalda, launa og innkaupa frá innlendum birgjum á vöru og þjónustu. Launagreiðslur ásamt launatengdum gjöldum numu tæpum 7 milljörðum íslenskra króna.

Alcoa skilar verðmætum til samfélagsins með ýmsum hætti, meðal annars í formi skattgreiðslna en félagið greiddi 1,1 milljarð króna í skatta og opinber gjöld3 á Íslandi árið 2019. Fjárfesting Alcoa Fjarðaáls á sínum tíma var ein sú mesta sem um getur í Íslandssögunni en hún nam um 230 milljörðum króna.

Tafla 14

Lykiltölur – Upphæðir eru í milljörðum króna á gengi hvers árs 2017 2018 2019
Launagreiðslur og launatengd gjöld, þar með tryggingagjöld 6,6 6,7 6,8
Samtals greiðslur Fjarðaáls til íslenskra aðila 29,1 31,5 30,6
Brúttó útflutningur milljarðar ISK 81,2 88,6 81,4
Hlutfall innlendra innkaupa af heildartekjum félagsins 36% 36% 38%
Samtals opinber gjöld 1,0 1,0 1,1
Meðallaun starfsmanna í milljónum kr. á ári 8,7 8,8 9,1

Fjármögnun fyrirtækisins

Árið 2003 var undirritaður fjárfest­ingar­samningur milli ríkisstjórnar Íslands og Alcoa. Samningurinn byggir á lögum 12/2003 um heimild til samninga um álverksmiðju í Reyðarfirði sem samþykkt voru frá Alþingi 11. mars það ár. Samningurinn er opinber og öllum aðgengilegur á vef Alþingis. Fjarðaál hefur alla tíð starfað í samræmi við fjárfestingarsamninginn og almenn lög sem gilda í landinu.

Í lok árs 2018 var fjármögnun Alcoa á Íslandi endurskoðuð af móðurfélaginu. Eigið fé fyrirtækisins var aukið um 1.169 milljónir dollara og var það nýtt til að greiða niður skuld Alcoa á Íslandi við móðurfélagið um samsvarandi upphæð. Á mynd 17 má sjá afleiðinguna af þessari breytingu en vaxtagjöld árið 2019 voru 29 milljón dollarar samanborið við 75 milljón dollara árið 2018.

Þróun skuldar við móðurfélagið, vaxtagjöld og afkoma án vaxta

Þróun vaxta á lánum fjarðaáls við móðurfélagið

Eins og komið hefur fram var fjárfesting Alcoa í Fjarðaáli ein sú mesta sem um getur í Íslandssögunni. Það er eðli fjárfestingar af slíkri stærðargráðu að hagnaður af starfsemi fyrstu árin verður ekki mikill, ef nokkur, vegna mikilla afskrifta og hás fjármagnskostnaðar og hefur því áhrif á hvenær fyrirtækið byrjar að greiða tekjuskatt.

Fjármagnsliðir, svo sem vextir af lánum, hafa áhrif á afkomu og þar með skattgreiðslur fyrirtækja. Fjármögnunin vegna álversins við Reyðarfjörð kom frá móðurfélaginu. Vextirnir sem Alcoa á Íslandi hefur greitt af þessum lánum hafa ávallt verið samkeppnishæfir miðað við vexti sem þekkjast á íslenska fjármálamarkaðinum. Samkvæmt fjárfestingarsamningi Alcoa við íslenska ríkið eru allir lánavextir félagsins frádáttarbærir frá skatti.

Alcoa á Íslandi hefur mikil og jákvæð áhrif á íslenskan efnahag með öflun gjaldeyristekna, innkaupum á innlendri vöru og þjónustu, greiðslu skatta og opinberra gjalda, sköpun fjölmargra vel launaðra starfa og almennum og víðtækum stuðningi við samfélagið á Austurlandi.

Nánar um fjármögnun fyrirtækisins

Samstarf við birgja

Alcoa leggur áherslu á að stunda viðskipti á siðferðilegan og samfélagsvænan hátt í anda sjálfbærrar þróunar og hefur sömu væntingar til þeirra fyrirtækja sem skipt er við. Til að tryggja að þessari grundvallarreglu sé fylgt eftir er fyrirtækið félagi í TRACE eftirlitskerfinu, sem rekið er af TRACE International. TRACE nýtir skilvirkar aðferðir til að framkvæma áreiðanleikakönnun til grunnviðmiðunar á kerfisbundinn hátt með því að safna upplýsingum frá fyrirtækjum um allan heim. TRACE ber þær upplýsingar saman við válista sem stjórnvöld ýmissa landa og alþjóðastofnanir hafa komið sér upp. Gerð er krafa um að ákveðnir birgjar séu skráðir í þetta kerfi. Ekki hafa komið upp athugasemdir vegna birgja Fjarðaáls.

Alcoa leggur áherslu á að stunda viðskipti á siðferðilegan og samfélagsvænan hátt í anda sjálfbærrar þróunar.

Alcoa hefur einnig valið fyrirtækið EcoVadis CSR til samtarfs. EcoVadis er sérhæft á sviði samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja og hefur innleitt rafræn kerfi til að auka gegnsæi, staðla skýrslugerð og auðvelda frammistöðuprófun og ferlaumbætur sem draga úr vinnu­álagi vegna samfélagslegrar ábyrgðar fyrirtækja með því að gera þeim kleift að deila stigaspjaldi sínu með viðskiptavinum sínum.

Sérstakur forvalsgrunnur er notaður við val á birgjum sem vinna innan lóðar Alcoa Fjarðaáls, en nýir birgjar þurfa að svara spurningum samkvæmt birgjastaðli Alcoa. Á þeim forsendum er tekin ákvörðun hvort birgjar teljast hæfir til samstarfs. Lögð er áhersla á fylgni við gildandi lög og reglugerðir og ábyrgð í umhverfis-, heilsu- og öryggismálum. Einnig er gerð krafa um að umsækjendur svari spurningum varðandi spillingu og að vinnuréttindi starfsfólks séu virt. Alcoa Fjarðaál hefur þurft að hafna tveimur innlendum birgjum frá upphafi, sem ekki uppfylltu þær kröfur sem gerðar eru. Þær koma m.a. inn á öryggisþætti, líkt og slysatíðni og öryggismenningu.

Krafa er gerð um að fyrirtæki sem vinna fyrir Alcoa Fjarðaál uppfylli ákvæði kjarasamnings við stéttarfélög og gildir það jafnt um verktaka sem og þeirra undirverktaka. Einstaklingar verða að hafa náð 18 ára aldri til að fá að vinna á svæðinu.

Fyrirtækið á í reglubundnum samskiptum við birgja og hvetur þá til góðra verka í samfélags- og umhverfismálum og veitir leiðsögn ef svo ber undir. Jafnframt hvetur fyrirtækið starfsmenn birgja og verktaka að taka þátt í sjálfboðaliðaverkefnum á vegum fyrirtækisins.

Nánar um samstarf við birgja

Innkaupanet

Alcoa Fjarðaál er einn stofnfélaga Innkaupanets sem stofnað var árið 2014 í samvinnu við Umhverfisstofnun. Leitast er við að lágmarka umhverfisáhrif frá innkaupum ár frá ári í gegnum vistvæn innkaup og gera árangur þeirra sýnilegan. Stuðst er við umhverfismerkingar og -vottanir í innkaupum á vöru og þjónustu er koma að rekstri fyrirtækisins. Má m.a. nefna að fyrirtæki sem sinnir ræstingum á svæðinu er Svansvottað og aðeins er notast við Svansvottaðar prentsmiðjur til að prenta útgefið efni fyrirtækisins.

Næsti kafli

Fyrri kafli