Alcoa Fjarðaál

Umhverfi

Mannauður

Samfélag

Efnahagur og virðiskeðja

Samfélagsskýrsla 2020 Samfélagsskýrsla 2019 Samfélagsskýrsla 2018 Samfélagsskýrsla 2017 Samfélagsskýrsla 2016

SAMFÉLAGSMARKMIÐ – ÁRANGUR

2018
2019
Að samfélagsábyrgð verið sett inn í kennsluskrá Stóriðjuskólans. Markmiðið er að efla þekkingu starfsmanna á samfélagsábyrgð og vekja áhuga þeirra á að vinna verkefni því tengdu í náminu.
Ekki lokið en verður klárað sem markmið undir mannauði á næsta ári.
Að lágmarki 75% íbúa á Mið-Austur­landi séu jákvæðir gagnvart Alcoa Fjarðaáli og að starfsánægja hjá Fjarðaáli haldist að lágmarki 4,22.
Markmiði náð að hálfu leyti. Ánægja íbúa er yfir 75% en starfsánægja lækkaði milli ára og náði ekki markmiðinu.
Opin ráðstefna um jafnrétti og vinnustaðamenningu verður haldin á Austurlandi.
Staðið, sjá Samfélagsviðburðir og sjálfboðavinna.
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem falla að starfsemi Fjarðaáls verði samþætt inn í samfélagsstefnu fyrirtækisins og kynnt helstu hagsmunaaðilum.
Staðið, Fjarðaál innleiddi samfélagsmarkmiðin í samfélagsskýrslu sinni í fyrra og uppfærði stefnuna í samfélagsmálum út frá því.
Haldinn verður fundur um loftslagsmál fyrir sveitastjórnarfólk á Austurlandi.
Staðið, sjá Hagsmunaaðilar
Bæta við spurningu varðandi samfélagsábyrgð Fjarðaáls í árlegri skoðanakönnun fyrir almenning.
Staðið, sjá Hagsmunaaðilar

Alcoa Fjarðaál telur að forsenda þess að treysta hag hluthafa og hagsmunaaðila liggi í góðum stjórnarháttum þar sem hlutverk og ábyrgð stjórnenda eru skýr. Fyrirtækið leggur áherslu á opið og virkt samtal við nærsamfélagið. Stjórnendur eiga í reglulegum samskiptum við hagsmunaaðila og funda með þeim um sameiginleg hagsmunamál. Alcoa Fjarðaál og Samfélagssjóður Alcoa (Alcoa Foundation) veita fé til mikilvægra málefna, menningarviðburða og verkefna á Íslandi með áherslu á verkefni sem tengjast áhrifasvæði álversins. Alcoa Fjarðaál hefur vaktað samfélagsvísa frá því rekstur álversins hófst.

Heildarupphæð styrkja frá 2003

000.000.000 kr.

Hagsmunaaðilar

Alcoa Fjarðaál er stórt fyrirtæki í litlu samfélagi og því fylgir mikil ábyrgð. Fjarðaál hefur ávallt lagt mikið upp úr góðum samskiptum við fjölbreytta hópa hagsmunaaðila með reglulegum fundum og samstarfi.

Hagsmunaaðilagreining
Í byrjun árs 2019 framkvæmdi Gallup viðhorfskönnun meðal helstu hagsmunaaðila Fjarðaáls, annarra en íbúa og starfsmanna. Í þessari könnun var fyrst og fremst horft til birgja, verktaka og annarra samstarfsaðila. Markmiðið var að kanna viðhorf þessara aðila til fyrirtækisins og hvernig þeir meta árangur Fjarðaáls í samfélags­ábyrgð. Í úrtakinu voru 110 aðilar og var svarhlutfall 65%.

Í könnunni voru þeir sem það átti við spurðir hvort þeir mæli með Alcoa Fjarðaáli sem góðum viðskiptaaðila við önnur fyrirtæki. Alls sögðust 58% þátttakenda mæla með Fjarðaáli sem góðum viðskiptaaðila, 32% voru hlutlausir en 10% sögðust ekki mæla með því. Af þeim sem mæltu með Fjarðaáli sem góðum viðskiptafélaga nefndu flestir að fyrirtækið væri traust og þar ríkti fagmennska.

Á myndinni má sjá hvernig svarendur töldu Fjarðaál standa sig varðandi mismunandi áherslur samfélagsábyrgðar.

Af niðurstöðunum má álykta að helstu tækifæri fyrir Fjarðaál til að gera betur í samfélagsábyrgðarmálum felast í auknum samskiptum við almenning og að vinna nánar með hagsmunaaðilum sínum. Áætlað er að framkvæma þessa könnun annað hvert ár og þannig verður hægt að fylgjast með hvort breyttar áherslur og aðgerðir muni leiða til jákvæðra breytinga á þessum mælikvörðum. Þá voru þessar sömu spurningar, um árangur Fjarðáls í samfélagsábyrgð, einnig lagðar fyrir almenning í nærsamfélaginu, á landinu öllu og starfsfólk Fjarðaáls.

Fjarðaál hefur unnið greiningu á hagsmunaaðilum félagsins til að gera sér betur grein fyrir þörfum og áherslum hópanna. Hagsmunaaðilar skiptast í beina hagsmunaaðila, nærumhverfi, samfélag og alþjóðaumhverfi. Hagsmunaaðilagreining fyrirtækisins var gerð á hugarflugsfundi með þverfaglegum hópi starfsmanna. Taldir voru upp hagsmunaaðilar og þeir skilgreindir eftir snertifleti og mikilvægi.

Könnun meðal íbúa
Mikilvægt er að sátt ríki um starfsemi fyrirtækisins í nærsamfélaginu. Því skiptir sköpum að rækta það samband á markvissan hátt með samtali og samstarfi. Virkt samtal við samfélagið er ein af meginstoðum í samfélagsstefnu Fjarðaáls og árlega er mæld ánægja íbúa á Mið-Austurlandi með fyrirtækið. Í könnun sem Gallup framkvæmdi haustið 2019 reyndust 71,5% svarenda jákvæðir eða frekar jákvæðir í garð Alcoa Fjarðaáls en það var lækkun um 5,4% frá árinu á undan.

Markmiðið er að minnst 75% íbúa eða fleiri séu jákvæðir í garð fyrirtækisins og markmiðið náðist því ekki árið 2019. Þetta er í þriðja skipti frá því mælingar hófust árið 2004 sem þessi mælikvarði hefur verið undir því markmiði. Erfitt er að álykta hvers vegna mælingin lækkar milli ára en skýringin kann að tengjast því að rekstrarárið var erfitt og fólk í nærsamfélaginu gæti hafa orðið vart við það.

Tafla 11

Jákvæðir eða frekar jákvæðir í garð Alcoa Fjarðaáls 2017 2018 2019
Á Mið-Austurlandi* 80% 77% 72%

Í sömu könnun var í fyrsta skipti spurt út í hvernig íbúum á Austurlandi þykir Fjarðaál standa sig í nokkrum þáttum samfélagsábyrðar líkt og nánir hagsmunaaðilar voru spurðir í upphafi árs. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 15 .
Íbúar á Austurlandi telja Fjarðaál standa sig best þegar kemur að jafnréttismálum og heilsu- og öryggismálum. Fjarðaál stendur sig síst í umhverfismálum að mati íbúa og gæti gert betur í að eiga í opnum samskiptum við almenning.

Líkt og minnst er á í kafla 8.1 er gerð árleg vinnustaðargreining hjá Fjarðaáli og þar var sama spurning, um samfélagsábyrgð, lögð fyrir starfsfólk. Á mynd 16 má sjá mat starfsfólks á því hvernig fyrirtækið stendur sig í samfélagsábyrgðarmálum. Líkt og hjá almenningi og nánum ytri hagsmunaaðilum þykir starfsfólkinu Fjarðaál standa sig best þegar kemur að jafnréttismálum sem og heilsu- og öryggismálum. Helstu tækifærin liggja í auknum samskiptum við almenning.

Fjölbreytt upplýsingagjöf
Fjarðaál leggur ríka áherslu á miðlun upplýsinga um starfsemi félagsins til íbúa á Mið-Austurlandi. Til dæmis fá íbúar svæðisins sent heim árlega skjal með helstu niðurstöðum úr samfélagsskýrslunni svo sem upplýsingar um lykiltölur úr rekstri og árangur í umhverfis- og mannauðsmálum. Árlega er gefið út tímarit Fjarðaáls, Fjarðaálsfréttir, sem er dreift inn á öll heimili á svæðinu en þar eru upplýsingar um starfsemi fyrirtækisins auk fjölda viðtala við starfsfólk Fjarðaáls. Þar er einnig sagt frá verkefnum sem hafa fengið styrki frá fyrirtækinu. Þá er Fjarðaál með fasta síðu aðra hverja viku í Austurglugganum sem er héraðsfréttablað á Austurlandi og þar eru fluttar fréttir af fyrirtækinu. Árið 2018 stofnaði Fjarðaál síðu á Facebook og nýtir hana til að eiga í gagnvirkum samskiptum við fólk og miðla upplýsingum varðandi Fjarðaál og áliðnaðinn á Íslandi.

Íbúafundir
Fjarðaál stóð fyrir íbúafundum á Austurlandi um árabil þar sem greint var frá starfsemi fyrirtækisins með sérstakri áherslu á umhverfismál. Á þessum fundum fengu íbúar tækifæri til að eiga gagnvirkt samtal við forsvarsmenn fyrirtækisins og koma á framfæri ábendingum. Árið 2016 tók Umhverfisstofnun að sér umsjón fundanna og heldur þá annað hvert ár í stað árlega eins og áður var. Þann 31. október 2019 stóð stofnunin fyrir slíkum fundi í Þórðarbúð á Reyðarfirði. Ekki reyndist mikill áhugi fyrir fundinum þar sem einu fundargestirnir voru stjórnendur Fjarðaáls, starfsmenn Umhverfisstofnunar og Náttúrustofu Austurlands auk fundarstjóra sem var umhverfisfulltrúi Fjarðabyggðar. Fjarðaál stefnir á halda íbúafund það ár sem Umhverfisstofnun er ekki með fund og mun því standa fyrir íbúafundi árið 2020, ef aðstæður leyfa og þá leita leiða til að vekja athygli á fundinum og hvetja fólk til að mæta. Fjarðaál hvetur íbúa að koma á framfæri ábendingum til fyrirtækis­ins í símanúmerið 470 7700 eða með tölvupósti á fjardaal@alcoa.com.

Fundir með sveitastjórnarfólki
Fundað er með bæjarráðum bæði Fjarðabyggðar og Fljótsdalshéraðs eftir því sem þurfa þykir, til að upplýsa bæjaryfirvöld um það sem efst er á baugi hjá fyrirtækinu. Árlega er haldinn fundur í álverinu þar sem öllu sveitastjórnarfólki af Mið-Austurlandi er boðið. Þar gefst tækifæri til að ræða sameiginlega hagsmuni og fara yfir það helsta sem er á döfinni bæði hjá fyrirtækinu og sveitarfélögunum. Slíkur fundur fór fram 3. september 2019 og var umfjöllunarefni fundarins loftslagsmál. Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra flutti erindi í upphafi fundar gegnum fjarfundabúnað þar sem hann átti ekki heimangengt frá Reykjavík. Þá voru flutt þrjú fræðsluerindi: Ásta K. Helgadóttir sérfræðingur á sviði náttúru hjá Umhverfisstofnun fjallaði um losun á Íslandi og hvar helstu tækifæri liggja fyrir fyrirtæki og sveitarfélög. Þá flutti Guðmundur Sveinsson Kröyer umhverfissérfræðingur hjá Fjarðaáli erindi um losun frá starfsemi Fjarðaáls og hvað helst má gera til að draga úr henni. Þriðja erindið var á vegum Fjarðabyggðar en Anna Berg Samúelsdóttir umhverfisfulltrúi sveitarfélagsins fjallaði um nýja umhverfisstefnu Fjarðabyggðar og helstu verkefni sem liggja fyrir. Fundurinn var vel heppnaður og umræður góðar.

Nánar um hagsmunaaðila
Styrkir til góðra verka árið 2019

000.000.000 kr.

Plöntur gróður­settar á vegum Alcoa Fjarðaáls

0.000.000 kr.

Umhverfi og náttúruvernd

58.500.00 kr.

Öryggi og heilsa

5.150.000 kr.

Menntun og þjálfun

6.102.000 kr.

Menning og félagsstörf

17.200.000 kr.

Íþróttir

21.565.000 kr.

Action verkefni

2.400.000 kr.

Alcoa Foundation styrkir

96.500.000 kr.

Styrkir til góðra verka

Árið 2019 vörðu Alcoa Fjarðaál og Samfélagssjóður Alcoa (Alcoa Foundation) samtals tæpum 200 milljónum króna í styrki til hinna ýmsu samfélagsverkefna, fyrst og fremst á Austurlandi. Þetta er nokkur hækkun á samfélagsstyrkjum frá fyrra ári þegar veittir voru styrkir fyrir um 130 milljónir og skýrist af auknu framlagi frá Alcoa Foundation til verkefna hjá Háskólanum í Reykjavík og Landgræðslu ríkisins. Frá árinu 2003 hefur fyrirtækið varið samtals um 1,8 milljarði króna til samfélagsstyrkja af margvíslegu tagi.

Styrktarsjóður Fjarðaáls veitir beinan stuðning til samfélagsverkefna í nágrenni álversins. Þau verkefni njóta forgangs sem stuðla að uppbyggingu og sjálfbærri þróun samfélagsins á Austurlandi. Styrkir eru veittir frjálsum félagasamtökum, hagsmunasamtökum og í einhverjum tilfellum opinberum aðilum. Ekki er veittur stuðningur til einstaklinga, stjórnmálasamtaka, trúfélaga eða til almenns reksturs félaga.

Í töflu 12 má sjá skiptingu styrkja í þeim flokkum sem Alcoa Fjarðaál veitir styrki í. Stærsti styrkurinn hvert ár rennur til Vina Vatnajökuls en Fjarðaál er aðalbakhjarl samtakanna. Vinir Vatnajökuls eru hollvinasamtök Vatnajökulsþjóðgarðs sem styrkja rannsóknir, kynningar- og fræðslustarf og stuðla að því að sem flestir geti notið náttúru og sögu Vatnajökulsþjóðgarðs. Árið 2019 varði Fjarðaál um 46 milljónum króna í styrk til samtakanna. Heildarframlag Fjarðaáls frá stofnun þeirra nemur tæplega 640 milljónum króna.

Styrktarsjóður Fjarðaáls
Styrktarsjóður Fjarðaáls úthlutaði styrkjum tvisvar árið 2019, að vori og hausti. Í úthlutunarnefnd sjóðsins situr fólk víðsvegar úr samfélaginu ásamt fulltrúum frá Fjarðaáli. Einu sinni á ári fer fram formleg úthlutun styrkja og að þessu sinni fór hún fram í Egilsbúð í Neskaupstað í lok nóvember. Við sama tækifæri var úthlutað styrkjum úr íþróttasjóðnum Spretti sem Fjarðaál fjármagnar en Ungmenna- og íþróttasamband Austurlands (ÚÍA) starfrækir. Veittir voru átta styrkir þar sem verkefnin höfðu það markmið að auka öryggi íbúa og gesta á Austurlandi og fóru flestir þeirra til björgunarsveitanna á svæðinu. Þá voru veittir margir styrkir til menningartengdra verkefna og til að efla menntun og tómstundaiðkun barna.

Tveir styrkþegar voru fengnir til að segja stuttlega frá verkefnunum sem Alcoa Fjarðaál styrkti. Annars vegar var það Búnaðarsamband Austurlands sem hlaut styrk að upphæð 800 þúsund krónur til að endurútgefa ritið Sveitir og jarðir í Múlaþingi sem er Austfirðingum að góðu kunnugt. Jóhann Gísli Jóhannsson frá sambandinu greindi frá því að söfnun, svo verkefnið megi verða að veruleika, standi enn yfir en ljóst er að þörf er á að uppfæra ritið þar sem langt er liðið frá útgáfu síðustu bókar. Hins vegar fjallaði Katrín Birna Viðarsdóttir frá Félagsmiðstöðvum Fjarðabyggðar um verkefnið Kuldabola sem er árleg hátíð þar sem ungmenni af öllu Austurlandi koma saman í Fjarðabyggðarhöllinni, skemmta sér saman og fá fræðslu um mikilvæg málefni. Alcoa hefur stutt við verkefnið frá árinu 2014 og með stuðningnum er hægt að halda kostnaði sem þátttakendur greiða í lágmarki. Verkefnið hlaut að þessu sinni 500 þúsund króna styrk. Hæstu styrkir ársins runnu annars vegar til Barnamenningarhátíðarinnar BRAS á Austurlandi, ein milljón króna, og hins vegar til Félags áhugafólks um fornleifarannsóknir á Stöðvarfirði, 1,3 milljónir, en þar er unnið ötullega að því að rannsaka rústir bæjarins Stöðvar. Yfirlit yfir alla styrkina má finna í frétt um úthlutunina á heimasíðu Fjarðaáls.

Styrkir frá Alcoa Foundation
Samfélagssjóður Alcoa (Alcoa Foundation) hefur veitt samfélagsstyrki til verkefna hérlendis, mest megnis á Austurlandi frá því að Alcoa hóf starfsemi hér á landi. Sjóðurinn leggur áherslu á að styðja við verkefni sem hafa sjálfbærni að leiðarljósi. Sjóðurinn hóf samstarf við Landgræðslu ríkisins árið 2017 þegar veittur var styrkur til endurheimtar votlendis á Austurlandi. Árið 2019 var ákveðið að framlengja samstarfið og hlaut félagið styrk upp á 200 þúsund bandaríkjadali (um 29 milljónir) til að græða upp land á Austurlandi.

Styrkveitingar 2019 – upphæðir eftir flokkum
Umhverfi og náttúruvernd 58.500.00
Öryggi og heilsa 5.150.000
Menntun og þjálfun 6.102.000
Menning og félagsstörf 17.200.000
Íþróttir 21.565.000
Action verkefni 2.400.000
Alcoa Foundation styrkir 96.500.000
Samtals 197.417.000

Skógrækt
Alcoa Fjarðaál hefur frá upphafi tekið þátt í átaki sem stofnað var til af móðurfélagi þess sem felst í að planta trjám til að binda koltvísýring og hefur þetta verið gert hér á landi í samvinnu við Skógræktarfélag Íslands og félög á svæðinu. Árið 2019 voru 8.500 plöntur gróðursettar á vegum Skógræktarfélags Íslands með hjálp sjálfboðaliða. Gróðursetningin er hluti af þriggja ára verkefni, samtals 45.000 plöntur á árunum 2017–2019 sem Samfélagssjóður Alcoa styrkir gegnum American Forests. Upphæð styrksins er samtals 60.000 bandaríkjadalir eða rúmar 8,6 milljónir króna. Í árslok 2019 var fjöldi plantna sem hafa verið gróðursettar á vegum Alcoa Fjarðaáls kominn í 157.264. Binding kolefnis í gróðri samsvarar bindingu um 314tonna koltvísýrings frá því að gróðursetning hófst árið 2003.

Einstakt tækifæri
Samfélagssjóður Alcoa styrkir 16- 18 ára unglinga sem eru áhugasamir um náttúru og vísindi til þátttöku í leiðangri um Yosemite þjóðgarðinn í Kaliforníu eða Shenandoah þjóðgarðinn í Virginíu. Ferðalagið, sem er á vegum NatureBridge-samtakanna, tekur tvær vikur en þátttakendur eru allir á sama aldri (fyrir utan fræðimenn og aðstoðarfólk) og koma víðsvegar að úr heiminum. Samfélagssjóðurinn greiðir allan ferða- og dvalarkostnað. Frá árinu 2014 hafa 19 íslenskir unglingar verið valdir til þátttöku og árið 2019 tóku þrjú íslensk ungmenni frá Austurlandi þátt. Þá býður Samfélagssjóður Alcoa í samvinnu við náttúruverndarsamtökin Earthwatch starfsmönnum Alcoa að sækja um þátttöku í leiðangri á vegum samtakanna á hverju ári.

Níu starfsmenn Fjarðaáls hafa farið í Earthwatch-leiðangur á síðastliðnum árum og eftir það deilt reynslu sinni með öðrum starfsmönnum og samfélaginu sem þeir búa í.

Nánar um styrki til góðra verka

Samfélagsviðburðir og sjálfboðavinna

Starfsmenn Alcoa eru hvattir til þess að taka þátt í sjálfboðaliðastarfi og samfélagsverkefnum af ýmsu tagi. Fjarðaál stendur á hverju ári fyrir nokkrum svokölluðum Action sjálfboðaviðburðum. Action er stytting á orðasambandinu „Alcoans Coming Together In Our Neighbourhood.” Þessi hugmynd byggir á því að starfsmaður óskar eftir stuðningi annarra starfsmanna í formi vinnuframlags í sjálfboðavinnu. Þá eru félagar í samtökunum líka hvattir til að mæta, ásamt fjölskyldum sínum. Unnið er í fjóra tíma. Ef átta starfsmenn eða fleiri mæta á viðburðinn, greiðir Fjarðaál 300 þúsund krónur beint til félagasamtakanna til að standa straum af hráefniskostnaði t.d. málningu og þess háttar.

Árið 2019 vörðu Alcoa Fjarðaál og Samfélagssjóður Alcoa samtals tæpum 200 milljónum króna í styrki.

Ef styrkurinn nemur hærri upphæð en verkefni krefst, rennur umframfjárhæðin til félagsins til að nýta til góðra verka. Á hverju ári má skilgreina hluta þessara verkefna sem svokallað „hreyfiverkefni” en í því felst að starfsmenn Alcoa ásamt fjölskyldu þeirra og fleiri þátttakendum hreyfa sig saman (t.d. í sundi eða fjallgöngu) og styrkja um leið góðgerðarsamtök með 300 þúsund króna framlagi.

Knattspyrnufélag Fjarðabyggðar KFF

300.000 kr.

Björgunarsveitin Gerpir

300.000 kr.

Lyftingafélag Austurlands

300.000 kr.

Hestamannafélagið Blær

300.000 kr.

Höttur körfuknattleiksdeild

300.000 kr.

Björgunarsveitin Ársól

300.000 kr.

Hollvinasamtök barnaskólans á Eskifirði

300.000 kr.

Hollvinasamtök FSN í Neskaupstað

300.000 kr.

Árið 2019 var ráðist í átta Action verkefni á vegum Fjarðaáls og þar af var eitt hreyfiverkefni sem getið var um í kafla 8.6.2. Yfirlit yfir þau Action verkefni sem unnin voru árið 2019 má sjá í töflu 13. Unnið var fyrir fjögur íþróttafélög, tvær björgunarsveitir og tvenn hollvinasamtök á Austurlandi.

Kvenréttindadagurinn í Fjarðaáli
Á hverju ári er konum á Austurlandi boðið að sækja Fjarðaál heim þann 19. júní í tilefni af Kvenréttindadeginum. Boðið er upp á veitingar og skemmtun í bland við fróðleik. Aðal markmiðið með því að bjóða konum heim þennan dag er að skapa tækifæri fyrir konur á Austurlandi að koma saman og fagna þeim árangri sem náðst hefur í jafnréttismálum á Íslandi. Þá er það markmið Fjarðaáls að hjá fyrirtækinu starfi jafn margar konur og karlar og þannig er dagurinn liður í því að kynna fyrirtækið fyrir konum.

Dagskráin var fjölbreytt og skemmtileg árið 2019 að vanda. Rosa García Pinero, yfirmaður sjálfbærnimála hjá Alcoa á heimsvísu, flutti opnunarávarp og svo voru á dagskrá tvö áhugaverð erindi. Andrea Hjálmsdóttir, lektor við Háskólann á Akureyri flutti erindið „„Langhlaup án marklínu.” Hversu hratt getum við hlaupið í jafnréttisátt?“ og Birna Guðmundsdóttir, framleiðslustarfsmaður í steypuskála, ávarpaði samkomuna fyrir hönd Fjarðaálskvenna. Skemmtiatriði frá hinum sígildu gleðigjöfum, Fjarðadætrum, var einnig á dagskrá og unglistahópurinn „Orðið er LAUST“ fjallaði um jafnréttismál með gamansömu ívafi en þó alvarlegum undirtóni. Hópurinn flutti verk um íslensku kvenréttindabaráttuna og velti í lokin upp þeirri spurningu hvort hún sé að fella seglin miðað við þá lagatexta sem eru vinsælir hjá unglingum í dag. Verkið þeirra var góð áminning um að við getum ekki lagt árar í bát hvað baráttuna varðar - fullu jafnrétti hefur ekki enn verið náð. Veislustjórar voru Vandræðaskáldin sem einnig skemmtu áheyrendum við góðar undirtektir.

Jafnréttisráðstefna á Austurlandi
Eitt af samfélagsmarkmiðum Fjarðaáls árið 2019 var að standa fyrir ráðstefnu um jafnréttismál og vinnustaðamenningu. Fjarðaál leitaði aðstoðar tveggja annarra fyrirtækja sem eru með öfluga starfsemi á landsbyggðinni og hafa verið áberandi á sviði jafnréttismála, Landsvirkjunar og Landsbankans. Í sameiningu stóðu þessi þrjú fyrirtæki fyrir ráðstefnu í Valaskjálf á Egilsstöðum þann 8. nóvember sem nefndist Jafnréttismál á vinnustöðum.

Lilja Björk Einarsdóttir bankastjóri Landsbankans flutti erindi undir yfirskriftinni „Hvar eru þær?“ Lilja Björk ræddi um hvað Landsbankinn hefur gert til að setja jafnréttismál á oddinn og hvað hefur áunnist. Stefna bankans í þessum málum er skýr en Lilja Björk sagði það ekki nóg, það þarf að fylgja henni eftir og hafa sýnileg markmið. Hörður Arnarson forstjóri Landsvirkjunar sagði frá því hvernig áhersla fyrirtækisins á jafnréttismál hafi leitt til betri menningar og betri vinnustaðar fyrir alla. Landsvirkjun tók upp samstarf við Capacent um innleiðingu á Jafnréttisvísi árið 2017. Þá fjallaði og Guðný Björg Hauksdóttir framkvæmdastjóri mannauðs hjá Fjarðaáli um þau markmið fyrirtækisins að fjölga konum í starfsliði sínu og hvaða aðgerðir hefur verið farið í til að vinna í átt að því markmiði. Guðný greindi einnig frá því hvernig fyrirtækið tókst á við #metoo byltinguna, með því að halda fjölmarga fundi með starfsfólki og búa til vinnustaðarsáttmála.

Þau Þorsteinn Víglundsson þingmaður Viðreisnar og Þórey Vilhjálmsdóttir ráðgjafi og meðeigandi hjá Capacent fluttu einnig erindi á ráðstefnunni og í lokin sátu allir frummælendur fyrir svörum í pallborði. Hægt er að nálgast upptöku af ráðstefnunni á Facebook síðu Austurfréttar þar sem ráðstefnunni var streymt beint meðan á henni stóð.

Nánar um samfélagsviðburði og sjálfboðavinnu

Sjálfbær þróun á Austurlandi

Sjálfbærniverkefni Alcoa Fjarðaáls og Landsvirkjunar var sett á laggirnar árið 2004 til að fylgjast með áhrifum framkvæmda og reksturs Kárahnjúkavirkjunar og álvers í Reyðarfirði á samfélag, umhverfi og efnahag á Austurlandi. Markmiðið er að fylgjast með þróun vísa sem í flestum tilfellum eru tölulegir mælikvarðar sem gefa vísbendingu um þróun umhverfismála, efnahags og samfélags á byggingar- og rekstrartíma álvers og virkjunar. Verkefnið er kynnt á heimasíðunni www.sjalfbaerni.is.

Gagnasöfnun á vegum fyrirtækjanna í verkefnið hefur nú staðið yfir í 12 ár frá því að rekstur álvers og virkjunar hófust, og hefur það vakið athygli víða út fyrir landssteinana.

Fyrri kafli